Termes i Condicions Generals de Lloguer 2024

Benvolgut client,

Des de l’inici de les gestions per a realitzar la reserva d’una camper (autocaravana), les següents condicions de lloguer són d’aplicació i passen a formar part del contracte d’arrendament del vehicle camper que es formalitzarà entre les dues parts: Xavier Altimira Gómez, d’ara endavant VANDÀLIC VAN (arrendador) i vostè, d’ara endavant “client” (arrendatari)..

Li preguem llegeixi amb atenció aquestes condicions comercials ja que són d’ineludible aplicació.

1. Àmbit d’aplicació, contingut del contracte i dret aplicable

1.1. Únicament són vàlides les següents Condicions Comercials Generals de Vandàlic Van. No s’admetran aquelles condicions del client que difereixin o siguin contràries a les Condicions Comercials Generals de Vandàlic Van. Aquestes últimes també seran vàlides quan Vandàlic Van llogui sense reserves la furgoneta camper al client, fins i tot coneixent les condicions divergents del client.

1.2. L’objecte del contracte formalitzat amb el client, és únicament el lliurament en règim de lloguer de la furgoneta camper i, si escau, dels accessoris extres o opcionals dels oferts per Vandàlic Van i reservats pel client amb anterioritat.

1.3. Al moment de lliurament del vehicle es formalitzarà un contracte de lloguer entre el client i Vandàlic Van regit exclusivament pel dret espanyol, per les condicions generals aquí recollides i per les especials que es pacti entre les parts. El client organitzarà ell mateix el seu viatge i utilitzarà el vehicle sota la seva pròpia responsabilitat. El contracte de lloguer estarà limitat a la durada acordada per les parts. Queda exclosa la prolongació tàcita del contracte de lloguer per un període indeterminat a causa d’un ús continuat.

1.4. Tots els acords entre Vandàlic Van i el client es realitzaran per escrit, ja sigui per via telemàtica, postal o presencial.

2. Edat mínima i conductors autoritzats

2.1. El client ha de tenir com a mínim 25 anys d’edat i estar en possessió del permís de conduir classe B vigent i amb més de dos anys d’antiguitat o el permís nacional equivalent a aquest. En cas de no ser resident a la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor corresponent a aquest tipus de vehicles.

2.2. Si en el moment del lliurament de la furgoneta camper per part de Vandàlic Van, el client no disposa del permís de conduir que es correspongui amb el vehicle llogat o la documentació presentada és falsa o inexacta, es considerarà a tots els efectes que el client no ha acudit a recollir la furgoneta camper, per la qual cosa s’aplicaran les condicions de rescissió de la reserva vinculant per part del client que consten en l’apartat 3.2 del present document, sense dret a indemnització ni a devolució de cap tipus.

2.3. Només podran conduir el vehicle el client i els conductors esmentats en el contracte de lloguer i que compleixin les condicions previstes en l’apartat 2.1 d’aquest document. En el moment de la reserva del vehicle, el conductor titular està obligat a enviar a Vandàlic Van una còpia en vigor dels següents documents:

a) Document nacional d’identitat (DNI) o Passaport;

b) Carnet de conduir europeu o carnet de conduir internacional,

En el moment de la recollida del vehicle serà obligatori presentar els originals d’aquesta documentació. Tots els conductors autoritzats tindran responsabilitat personal sobre qualsevol infracció legal que sigui incorreguda durant el període de lloguer. El client autoritza expressament a Vandàlic Van a que les conseqüències econòmiques de qualsevol infracció personal comesa durant el temps que dura el lloguer sigui carregada a la seva targeta de crèdit dins els següents dotze mesos.

3. Reserva

3.1. Les reserves només seran vinculants després de la confirmació per part de Vandàlic Van i el posterior abonament per part del client del dipòsit del 50%, segons l’apartat 3.2. i exclusivament per categoria de vehicles, no per marques o models de vehicles. Això també serà vàlid malgrat que a la descripció de la categoria del vehicle s’indiqui a tall d’exemple un model concret. Vandàlic Van estarà obligada a oferir un vehicle de la categoria seleccionada. En el cas que el vehicle reservat no estigués disponible per circumstàncies de força major, Vandàlic Van es reserva el dret a substituir el vehicle per un altre alternatiu sense previ avís. El vehicle alternatiu serà el més similar possible al vehicle inicialment reservat. Vandàlic Van determinarà si serà necessari i quant, indemnitzar el client si es realitza substitució del vehicle.

3.2. Per a la realització i confirmació de la reserva, el client haurà d’abonar un dipòsit del 50% de l’import total del preu del lloguer en el moment de realitzar la reserva mitjançant passarel·la de pagament al web. Un cop Vandàlic Van hagi comprovat que el pagament ha estat efectuat, enviarà la confirmació per escrit de la reserva. A partir d’aquest moment la reserva serà vinculant per a ambdues parts. En cas que el client no faci aquest pagament, s’entén que no s’ha realitzat cap reserva per part de client, el que eximeix de qualsevol responsabilitat a l’empresa Vandàlic Van. En cas que el client rescindeixi la reserva vinculant, aquest últim haurà de pagar les següents taxes d’anul·lació calculades a partir de la primera reserva confirmada:

– Si es comunica abans de 30 dies de l’inici del lloguer, s’abonarà el 100% de l’import pagat.

– Si es comunica entre 30 i 16 dies abans de l’inici del lloguer, s’abonarà el 50% de l’import pagat.

– Si es comunica amb menys de 16 dies abans de l’inici del lloguer, no s’abonarà res.

3.3. És possible canviar les dates de lloguer una única vegada. Perquè sigui vàlid, cal avisar del canvi, com a mínim, amb 25 dies d’antelació. Cal informar de la nova data escollida en el moment del canvi i aquest ha d’estar dins dels 12 mesos següents comptant des del primer dia del lloguer original. Aquest servei estarà subjecte a disponibilitat del vehicle per a la nova data seleccionada.

4. Preus i durada del lloguer

4.1. El preu del lloguer de la furgoneta camper i el període mínim de lloguer durant les diferents èpoques de l’any, es deriven de la llista de preus vigent de Vandàlic Van en el moment de realitzar la reserva. En funció dels dies de lloguer reservats, seran vàlids els preus que apareguin en la llista per a la temporada corresponent. Per cada lloguer es cobrarà un import fix i únic pels serveis prestats.

4.2. Els preus de lloguer dels accessoris opcionals, es deriven de la llista de preus de Vandàlic Van vigent en el moment de formalitzar la reserva i que el client declara conèixer i acceptar expressament

4.3. El lloguer mínim és de dos (2) nits i màxim de trenta (30) nits.

4.4. Els corresponents preus de lloguer inclouen el 21% d’IVA, assegurança a tot risc amb Franquícia (l’import màxim a pagar per part del client, dependrà del paquet d’assegurança contractat, 600€ amb l’assegurança BÀSICA i 300€ amb la PLUS. Vegeu més abaix apt. 11) i assistència en carretera en cas d’averia. El quilometratge serà il·limitat en qualsevol cas.

4.5. El període de lloguer comença amb la recollida de la furgoneta camper per part del client a l’hora i el lloc acordats i finalitza amb el lliurament de la mateixa per part del client a l’hora i lloc acordats.

4.6. Si es retorna la furgoneta camper una vegada transcorregut el temps pactat de lloguer, el client abonarà a Vandàlic Van la quantitat de 50 € per hora de retard, no obstant això, com a màxim per cada dia de retard el preu serà de 250€. El client assumirà totes les despeses degudes a un retard en el lliurament del vehicle i especialment aquelles despeses derivades del fet que un altre client o una altra persona faci valer els seus drets enfront de Vandàlic Van a conseqüència del citat retard. Si ho desitja pot contractar el servei de “Devolució Tardana” que trobarà en l’apartat “Serveis”, per un valor de 25€ si la devolució es realitza entre les 18h i les 22h, o per un valor de 45€ si la devolució es realitza entre les 22h i les 24h, sempre que hi hagi disponibilitat del vehicle i que ho comuniqui amb 24h d’antelació en cas de no haver contractat aquests opcionals en el moment de la reserva.

4.7. En cas de retornar el vehicle abans que transcorri el període de lloguer contractat, s’haurà de pagar igualment el preu íntegre del lloguer acordat contractualment, sense que vingui obligada Vandàlic Van a retornar al client cap quantitat.

4.8. La furgoneta camper es lliura amb el dipòsit de combustible ple i així s’ha de retornar. En cas contrari, Vandàlic Van cobrarà al client la quantitat de combustible que falti fins a omplir el dipòsit, mes 25 € per les despeses de gestió. Seran a compte del client totes les despeses de carburant i manteniment durant el període de lloguer. El combustible dels vehicles Volkswagen i Peugeot Rifter és només DIÈSEL (s’exclou l’ús de BIODIÈSEL, expressament prohibit), per la qual cosa seran de compte del client totes les despeses que s’ocasionin a conseqüència de no fer servir el combustible adequat en cada cas.

4.9. Per a retornar el vehicle en un lloc diferent al de recollida, es requerirà un acord especial amb VANDÀLIC VAN i el pagament de l’import corresponent a aquest servei es pactarà abans de la recollida de la furgoneta camper.

5. Condicions de pagament i fiança

5.1. El preu del lloguer de la furgoneta camper previst en funció de les dates de reserva, es pagarà el 50% en el moment de formalitzar la reserva i el 50% restant durant el lliurament de vehicle. Només s’accepten pagaments amb targeta de crèdit i/o efectiu. Tots els pagaments que facin els clients així com les devolucions es faran en EUROS (€).

5.2. A la recollida del vehicle, el client haurà d’abonar la quantitat de la franquícia, en funció de l’assegurança contractada (600€ amb l’assegurança BÀSICA o 300 € amb l’assegurança PLUS), en efectiu o amb targeta de crèdit (Visa o Mastercard), en concepte de fiança i com a garantia del fidel compliment de les obligacions del contracte d’arrendament. Veure cobertures i limitacions de les assegurances a l’APARTAT 11. Previament al lliurament del vehicle totes dues parts subscriuran el contracte d’arrendament del vehicle conforme a les condicions especials de la reserva vinculant vàlidament realitzada i conforme a les presents condicions generals de lloguer, que hauran de ser acceptades expressament pel client com a part integrant del contracte. La no acceptació de les presents condicions generals per part del client en aquest moment s’entendrà com una rescissió de la reserva vinculant, per la qual cosa serà aplicable l’apartat 3.2 del present document.

5.3. La devolució de la fiança es farà efectiva a partir de les quaranta-vuit (48) hores laborals següents a la devolució del vehicle i després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa Vandàlic Van, el qual en cas de desperfectes per mal ús o falta d’algun dels elements de l’inventari de lliurament, dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada, acceptant el client el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes supera el valor de la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys de manera immediata, Vandàlic Van disposarà de 60 dies per a efectuar la liquidació i retornar la fiança si escau o reclamar la diferència entre aquesta i el cost dels desperfectes. En cas d’un sinistre, també es deduirà de la fiança l’import de la franquícia de l’assegurança a tot risc. En cas que s’hagi d’abonar al client una compensació del preu de lloguer pagat per endavant, aquest import es retornarà juntament amb la fiança.

5.5. La fiança serà utilitzada per cobrir el cost de qualsevol pèrdua o desperfecte de l’equipament, complements, extres, reparacions o mal ús del vehicle.

5.6. El client es compromet expressament a pagar a Vandàlic Van:

a. Els càrrecs addicionals que s’originin si el vehicle es deixa en algun altre lloc o ciutat, sempre que no consti en el contracte de lloguer.

b. L’import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats de qualsevol infracció de trànsit o d’altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, el client o Vandàlic Van, derivats d’aquest contracte de lloguer.

c. En el cas que per culpa del client el vehicle fos retingut o embargat, totes les despeses seran al seu càrrec, inclòs el lucre cessant de Vandàlic Van durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

d. Despeses incorregudes per Vandàlic Van (inclosos honoraris d’Advocats i Procuradors) en la reclamació de les quantitats degudes pel client en virtut del contracte actual.

e. El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia (no inclou els efectes personals de l’arrendatari i acompanyants). En cas d’accident o robatori, l’arrendatari es farà càrrec de l’import de màxim de la franquícia, segons l’assegurança contractada, (600€ amb l’assegurança BÀSICA o 300 € amb l’assegurança PLUS). La resta l’assumiria l’assegurança.

g. Tots aquells danys causats a un tercer o a Vandàlic Van no coberts per l’assegurança del vehicle i que siguin avaluables econòmicament en aquest moment, sense perjudici del que es disposa en l’apartat 5.4.

5.7. Si el client es restrassa en els pagaments, s’aplicaran interessos per demora de conformitat amb les disposicions legals vigents.

6. Lliurament i devolució del vehicle

6.1. Abans d’iniciar el viatge, el client està obligat a seguir les instruccions de maneig i funcionament de la furgoneta camper que li doni el personal tècnic de Vandàlic Van en el punt de lliurament. Així mateix, s’elaborarà una acta de lliurament (Check-In) en el qual es descriurà l’estat del vehicle i inventari a bord i que hauran de signar totes dues parts. Vandàlic Van es podrà negar a lliurar el vehicle fins que no s’hagi realitzat la instrucció de maneig del vehicle.

6.2 Se li farà lliurament d’un joc de claus del vehicle i altres portes/panys. Aquest s’ha de retornar a la devolució de la furgoneta camper i en cas de pèrdua o robatori de les mateixes el client es farà càrrec de l’import de 250€ per reposició mes enviament en cas de ser necessari.

6.3. En retornar el vehicle, el client està obligat a realitzar una revisió final de la furgoneta camper conjuntament amb els empleats de Vandàlic Van. S’elaborarà una acta de devolució (Check-out), que hauran de signar totes dues parts. Els desperfectes que no constin en l’acta de lliurament, però que es detectin en el moment de retornar el vehicle, seran a càrrec del client i seran descomptats de la fiança. Veure cobertures i limitacions de l’assegurança al APARTAT 11.

6.4. Per norma general els lliuraments dels vehicles s’efectuaran de dilluns a diumenge, de 16.00 a 20.00 h; les devolucions de dilluns a diumenge abans de les 18.00 h. Els horaris que apareguin en el contracte de lloguer es consideraran els acordats.

6.5. Els retards en la devolució, seran penalitzats a raó de 50,00 € per hora de retard (no obstant això, com a màxim per cada dia de retard el preu serà el corresponent a 3 jornades). En cas de retard no autoritzat, passades les 4 hores d’incompliment, el contracte quedarà finalitzat i s’entendrà que hi ha robatori, sostracció del vehicle, per la qual cosa l’arrendatari podrà realitzar les corresponents denúncies i accions legals davant la Policia i Autoritats. Les causes que l’arrendatari al·legui de força major no eximeixen de retornar el vehicle el dia i hora acordats o d’haver de pagar les indemnitzacions pels perjudicis que comporti la devolució fora del termini acordat.

6.6. Si el client desitja prolongar l’arrendament, haurà de sol·licitar-ho a Vandàlic Van, amb un mínim de 24h d’antelació a la finalització del contracte. L’eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats del vehicle, no assumint Vandàlic Van cap compromís previ.

6.7. Qualsevol alteració de les dates de lloguer, haurà de ser prèviament autoritzada per Vandàlic Van. L’incompliment d’aquesta condició faculta a Vandàlic Van per fer-se càrrec del vehicle o requerir-lo judicialment. Vandàlic Van, es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle, en qualsevol moment durant la vigència del contracte d’arrendament, si la seva utilització contravingués el que es disposa en el mateix o en les presents condicions generals.

6.8. En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual el client no estigui present en la inspecció del mateix per causes imputables a ell, i s’apreciïn danys en el vehicle, el client accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de Vandàlic Van.

6.9. Ha de ser retornada amb el mateix nivell de gasolina que hi havia en el moment de la recollida. El dipòsit d’aigües residuals s’ha de buidar, així com l’WC portàtil si aquest va ser llogat. La Camper ha de ser retornada en condicions netes. En cas de no retornar el vehicle en el mateix estat que se’t va lliurar, es realitzaran els següents càrrecs addicionals: Sense neteja exterior: 30€. Sense neteja interior: 40€. Olor de tabac o altres substàncies: 150€. Taques en la tapisseria: 50€. Utilitzar WC químic i retornar-lo brut: 70€. Emplenar el dipòsit d’aigua amb un altre líquid o combustible: 100€. Omplir el dipòsit del combustible amb un altre líquid o combustible: 600€. Pèrdua de les claus o de la documentació de la Camper: 150€. Olor o pèls de mascota: 100€. Si ho desitja pot contractar el servei de neteja integral, per valor de 50 €, que trobarà en l’apartat de “Serveis”. Aquest servei, haurà de ser contractat i pagat en el moment de formalització del contracte.

6.10. El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o un altre combustible, o el dipòsit de dièsel o gasolina o Adblue, segons sigui el cas, amb aigua o un altre combustible (fins i tot BIODIÈSEL), implicarà, més enllà de la fiança dipositada, assumir amb el COST TOTAL DE LA REPARACIÓ, segons pressupost marcat per taller oficial VW.

IMPORTANT: Si us plau, recorda que després de la devolució del vehicle per part teva, tenim un marge curt de temps per a preparar-lo per al pròxim client. Si ho retornes tard, no t’agradaria ser el pròxim client.

7. Usos prohibits, obligacions de manteniment i protecció

7.1. El client reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària i amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat. Així mateix, es compromet a respectar en tot moment les obligacions i limitacions descrites en el vigent Codi de Circulació i s’obliga a:

a. No permetre que ho condueixin altres persones més que ell mateix o les que expressament estiguin autoritzades.

b. No portar més passatgers que els especificats en la documentació del vehicle.

c. No rellogar o transportar persones amb finalitats comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs en el contracte.

d. No transportar qualsevol classe de mercaderia, drogues, productes tòxics, inflamables o explosius ni encendre o utilitzar espelmes a l’interior del vehicle.

e. No cedir el seu ús a tercers a títol gratuït o lucratiu i no auxiliar a delinqüents.

f. No cometre delictes, encara que aquests només siguin castigats segons la legislació vigent en el lloc dels fets.

g. No conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia, ús de medicaments, etc.

h. No transitar fora de la xarxa viària o en qualsevol terreny no adequat, ni participar amb el vehicle en proves esportives, de resistència, curses o altres que puguin malmetre’l.

i. No utilitzar el vehicle per a empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.

j. No desprecintar o manipular el comptaquilòmetres, havent de comunicar immediatament a Vandàlic Van qualsevol avaria d’aquest.

k. Queda expressament prohibit viatjar a qualsevol país que es trobi fora de la carta verda o en guerra o conflictes bèl·lics. Si es viatja al Marroc, s’ha d’informar prèviament a Vandàlic Van. PAÏSOS ON NO ÉS OBLIGATÒRIA LA PRESENTACIÓ DE LA CARTA VERDA: ALEMANYA, ANDORRA, ÀUSTRIA, BÈLGICA, BULGÀRIA, TXECA (REP.), XIPRE, CROÀCIA, DINAMARCA, ESLOVACA (REP.), ESLOVÈNIA, ESPANYA, ESTÒNIA, FINLÀNDIA, FRANÇA, GRAN BRETANYA, GRÈCIA, HOLANDA, HONGRIA, IRLANDA, ISLÀNDIA, ITÀLIA, LETÒNIA, LITUÀNIA, LUXEMBURG, MALTA, NORUEGA, POLÒNIA, PORTUGAL, ROMANIA, SÈRBIA, SUÈCIA, SUÏSSA – (Liechtenstein).

PAÏSOS ON ÉS OBLIGATÒRIA LA PRESENTACIÓ DE LA CARTA VERDA:

ISRAEL, L’IRAN, RÚSSIA, MOLDÀVIA, EL MARROC, ALBÀNIA, BÒSNIA I HERCEGOVINA, TUNÍSIA, TURQUIA, BIELORÚSSIA, ANTIGA REPÚBLICA IUGOSLAVA DE MACEDÒNIA, SÈRBIA I MONTENEGRO I UCRAÏNA. PER A LA RESTA DE PAÏS0S HAURAN D’INFORMAR-SE EN EL CONSOLAT DE CADA PAÍS.

l. Tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no l’utilitzi i protegir-lo de la deterioració de les gelades, pedra o qualsevol altre fenomen atmosfèric susceptible de produir-li danys d’importància.

m. Queda expressament prohibit al client variar qualsevol característica tècnica del vehicle, les claus, panys, equipament, eines i/o accessoris del vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior, excepte expressa autorització escrita per part de Vandàlic Van. En cas d’infracció d’aquest article, el client correrà amb totes les despeses de recondicionament del vehicle al seu estat original, havent d’abonar així mateix una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva total reparació. En cas de pèrdua de les claus o de la documentació del vehicle, Vandàlic Van carregarà al client la quantitat de 250 €.

n. Queda totalment prohibida la pujada del vehicle en altres mitjans de transport com a vaixells, trens, avions o qualsevol altre sense el consentiment escrit de Vandàlic Van.

7.2. El vehicle s’ha de cuidar i tractar adequadament, així com tancar degudament. S’hauran de tenir en compte les normes tècniques, així com les disposicions determinants per a l’ús. S’haurà de controlar l’estat del vehicle en cada proveïment de carburant de combustible, sobretot el nivell d’aigua i oli, així com la pressió dels pneumàtics. El client es compromet a comprovar regularment si la furgoneta camper de lloguer està en perfectes condicions per a circular amb seguretat. Si resultés danyat el vehicle a conseqüència d’un sobreescalfament a causa dels nivells baixos d’oli o refrigerant del motor, el client perdrà íntegrament la fiança.

7.3. Està prohibit fumar en tots els vehicles i encendre espelmes en el seu interior. Les despeses de neteja, derivats de qualsevol incompliment, seran a càrrec del client. Així mateix, aquest últim haurà d’assumir les despeses derivades de la ventilació o l’eliminació de l’olor de tabac, incloent-hi les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant un temps a causa d’aquest motiu.

7.4. En cas de comprovar que s’han infringit les disposicions dels anteriors apartats 7.1., 7.2. i 7.3, l’arrendador podrà rescindir immediatament el contracte de lloguer, sol·licitar la devolució del vehicle i el client estarà obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament, així com les despeses que en els citats apartats es relacionen.

8. Comportament a seguir en cas d’accident

8.1. En cas d’accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, el client haurà d’informar immediatament la policia i a Vandàlic Van trucant al número de telèfon d’atenció al client (+34 648.63.05.12), en el mateix moment en què succeeixi l’accident. El client estarà obligat a abonar tots els danys o perjudicis que provoquin la falta o el retard en la comunicació a Vandàlic Van de qualsevol d’aquestes eventualitats.

8.2. Mai es reconeixerà o prejutjarà la responsabilitat del fet, excepte la “Declaració Amistosa d’Accidents”. El client haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident remetrà en el termini indicat a Vandàlic Van. Notificar immediatament a les autoritats l’accident si existeix culpabilitat de la part contrària. El comunicat d’accident s’haurà de lliurar degudament emplenat i signat com a molt tard al moment de retornar el vehicle a Vandàlic Van. El document haurà d’incloure el nom, l’adreça i telèfons de les persones implicades, les seves dades del permís de conduir, les dades del contrari amb el nom de la Companyia Asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels eventuals testimonis, així com les matrícules dels vehicles afectats.

8.3. En cas de robatori o furt del vehicle, es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant i remetent còpia de la denúncia a Vandàlic Van, juntament amb les claus del vehicle, en un termini màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

8.4. Fins i tot en danys sense part contrària, independentment de la seva gravetat, el client haurà de redactar per a Vandàlic Van un ampli informe per escrit juntament amb un esbós. Si el client no elabora l’informe – no importa quina sigui la raó – i impedeix d’aquesta manera que la companyia d’assegurances pagui els desperfectes, el client estarà obligat a abonar l’import corresponent íntegrament.

8.5. No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per a protegir-lo i salvaguardar-lo. Contactar en cas de ser necessari amb la Companyia d’Assistència en Carretera contractada amb l’Asseguradora de Vandàlic Van.

8.6. En cas d’incompliment pel client d’alguna d’aquestes mesures, si són aplicables, Vandàlic Van podrà reclamar al client els danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de Vandàlic Van durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

8.7. El valor econòmic dels desperfectes propis ocasionats en la camper (xapa i interior) variarà segons si són de grau lleu, mitjà, greu o molt greu. Segons la tipologia, el cost que haurà d’abonar el client serà el següent: desperfecte de grau lleu, de 100 a 150€*; de grau mitjà, de 150 a 200€; de grau greu, de 250 a 450€ i de grau molt greu, de 450€ a 900€, segons peritatge. *IVA NO INCLÒS.

9. Defectes de la furgoneta Camper

9.1. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis del client per defectes no imputables a Vandàlic Van.

9.2. En retornar el vehicle, el client haurà d’indicar per escrit a Vandàlic Van els defectes que hagi detectat en la furgoneta camper o el seu equipament una vegada iniciat el període de lloguer. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis en cas de defectes indicats amb posterioritat, tret que aquesta pretensió estigui motivada per un mal no evident.

10. Reparacions i vehicle de substitució

10.1. El desgast mecànic normal del vehicle l’assumeix Vandàlic Van. Quan la durada del recorregut o l’estat de les carreteres ho aconsellin, es realitzaran les operacions de manteniment necessàries en un servei oficial de la marca del xassís-motor.

10.2. El client estarà obligat a aturar el vehicle al més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb Vandàlic Van o amb la Companyia d’Assistència concertada per Vandàlic Van i només amb aquesta, havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial de la marca del xassís-motor, excepte autorització expressa de Vandàlic Van.

10.3. El client podrà encarregar aquelles reparacions que siguin necessàries per a garantir la seguretat durant el funcionament i la circulació del vehicle en el període de lloguer i que no superin els 150 €. Per a això, només serà necessari comptar amb l’aprovació de Vandàlic Van. Aquest últim assumirà les despeses de la reparació si se li fa lliurament de les factures originals i de les peces canviades, sempre que el client no es fagi càrrec dels desperfectes segons l’apt. 11. Queden exclosos els danys que afectin els pneumàtics, les llàntes, parabrises i vidres del vehicle ocorreguts durant el termini de durada de l’arrendament, que seran sempre i en qualsevol cas a compte del client. Igualment, qualsevol avaria i les reparacions degudes a defectes del terra, paviment o asfaltat són responsabilitat del client. En cas que la reparació sigui superior a 150 € s’aplicarà el que es disposa en l’apartat 10.5

10.4. En cas que una reparació d’aquestes característiques sigui necessària per causa imputable a Vandàlic Van i el client no s’encarregui de solucionar-lo, aquest últim haurà d’indicar sense demora a Vandàlic Van el desperfecte en qüestió i concedir un termini raonable per a la seva reparació. Vandàlic Van no es responsabilitzarà de les condicions específiques de cada país (p. ex. infraestructura), que comportin una demora a l’hora de realitzar la reparació.

10.5. En el cas de qualsevol avaria del vehicle o dels elements de l’habitacle, el client haurà de comunicar-ho immediatament a Vandàlic Van, de qui rebrà les instruccions oportunes per a la seva reparació.

10.6. En cas que sense cap culpa per part del client, la furgoneta camper pateixi desperfectes greus o avaria que es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un període de temps superior a 48 hores o s’hagi de retirar de la circulació i el client es trobi dins de l’àmbit territorial de la comunitat de Catalunya, Vandàlic Van, si tingués disponibilitat per a posar a la disposició del client en un termini màxim de 48 hores un vehicle de recanvi equivalent en el número de places o superior, quedaria exclosa una rescissió del contracte i per tant ha de ser acceptat pel client el nou vehicle, sense obligació per part de Vandàlic Van d’indemnitzar els possibles perjudicis o danys causats al client.

10.7. En cas que sent culpable el client, la furgoneta camper pateixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un llarg període de temps o s’hagi de retirar de la circulació, Vandàlic Van podrà negar-se a oferir un vehicle de substitució. En aquest cas queda exclosa una rescissió del contracte per part del client, qui vindrà obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament, a més de les despeses que la seva actuació hagués pogut produïr. Si Vandàlic Van optés per posar a la disposició del client un vehicle de substitució, podrà cobrar-li al client les eventuals despeses que en drivin.

11. Responsabilitat de l’arrendatari, assegurança a tot risc

11.1 Segons els principis de l’assegurança a tot risc amb franquícia, en cas de danys integrals o parcials el client haurà de pagar l’import màxim de la franquícia, segons el paquet d’assegurança contractada, (600€ amb l’assegurança BÀSICA o 300€ amb l’assegurança PLUS), per a la reparació o substitució de peces, recanvis, mà d’obra necessària per reparar el desperfecte, per cada comunicat de sinistre que consideri el perit de l’Asseguradora. Acceptant Vandàlic Van el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes supera el valor de la fiança dipositada per als casos excepcionals que l’assegurança a tot risc no cobreixi. En cas de no ser possible la valoració dels danys de manera immediata, l’arrendador disposarà de 60 dies per a efectuar la liquidació i retornar la fiança si s’escau o reclamar la diferència entre aquesta i el cost de la reparació/substitució dels desperfectes.

11.2. El client, sota cap concepte, quedarà eximit de les seves responsabilitats civils, administratives, penals o de qualsevol tipologia que siguin conseqüència d’un sinistre o comportament dolós o culpós.

11.3. L’exempció de responsabilitat indicada en l’apartat 11.1, no tindrà efecte si el client omet alguna de les normes indicades en tots els punts de les clàusules 7 i 8.

11.4. L’exempció de responsabilitat de l’apt. 11.1 no procedirà en cas que el client hagi causat un dany de manera premeditada o negligent.

11.5. Així mateix, el client haurà de respondre en cas de comportament dolós o culpós en els següents casos:

a. Si el client no respecta les normes i el codi de circulació vigent, del país on estigui circulant.

b. Si els danys es deuen a una conducció temerària pels efectes de les drogues o l’alcohol.

c. Si el client o el conductor, a qui Vandàlic Van li ha deixat el vehicle, fuig en cas d’accident

d. Si el client, en contra de l’obligació establerta en l’apt. 8, no avisa a la policia en cas d’accident, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del dany ni en l’abast d’aquest últim.

e. Si el client infringeix altres obligacions de l’apt. 8, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del mal ni en l’abast d’aquest últim

f. Si els danys es deuen a un ús prohibit en l’apt. 7.1.

g. Si els danys es deuen a una infracció de l’obligació establerta en l’apt. 7.2.

h. Si els danys els ha causat un conductor no autoritzat, a qui el client hagi deixat el vehicle.

i. Si els danys s’han provocat per no tenir en compte les dimensions del vehicle (altura, ample, llarg).

j. Si els danys es deuen a un incompliment de les disposicions relatives a la càrrega addicional.

11.6. El client respondrà de totes les despeses, taxes, multes i sancions relacionades amb l’ús del vehicle, que se li reclamin a Vandàlic Van, excepte si es deu a causes imputables a aquesta última.

11.7 La Companyia Asseguradora considera un comunicat d’accident o sinistre per cada cop, trencament, fallada, desperfecte que tingui el vehicle. Per tant, el client, pagarà l’import màxim de la franquícia, segons el paquet d’assegurança contractada, (600€ amb l’assegurança BÀSICA o 300€ amb l’assegurança PLUS), per cada part.

Exemple: El vehicle, l’asseguradora, el divideix en múltiples parts, és a dir, si amb l’accident es veuen afectades 2 parts, llavors es paguen 2 franquícies de 300€ si s’ha contractat el paquet d’assegurança Bàsic o 2 franquícies de 150€ si ha contractat l’assegurança Plus. És a dir, una franquícia per cada part.

11.8 L’assegurança no cobreix els efectes personals de l’arrendatari i acompanyants.

11.9. En cas de ser diversos els clients i/o conductors, tots aquests respondran en qualitat de deutors solidaris. A continuació, detallem que prestacions cobreix cada paquet d’assegurança:

 

ASSEGURANÇA BÁSICA

ASSEGURANÇA PLUS

Conductor addicional

x

Il·limitats

Franquícia a pagar

600€

300€

Preu

Gratuït

20€/nit

12. Responsabilitat de Vandàlic Van

12.1. Vandàlic Van lliurarà el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaries a causa de l’ús normal d’aquest, ni és responsable davant del client o els usuaris del vehicle de les despeses o perjudicis que se li puguin produir directa o indirectament a conseqüència de les esmentades avaries.

12.2. Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a Vandàlic Van, no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització a favor del client, excepte la devolució per part de Vandàlic Van al client de la quantitat/és pagada/s fins a aquesta data en concepte de lloguer.

12.3. Vandàlic Van només respondrà de manera limitada als danys previsibles establerts en el contracte, en la mesura que s’infringeixi una obligació el compliment de la qual sigui d’especial importància per a aconseguir l’objecte del contracte.

12.4. L’arrendatari està d’acord que la furgoneta camper pugui tenir instal·lat un localitzador perquè l’arrendatari pugui saber la seva posició en cas d’algun problema.

12.5. Les presents “Condicions Generals de Lloguer” vinculen a les parts des del moment inicial de fer la reserva i són part integrant del contracte d’arrendament de vehicles.

13. Seguretat

13.1. El client s’assegurarà que mentre els passatgers estiguin dins del vehicle hi hagi ventilació des de l’exterior, per evitar falta d’oxigen. En el cas de no complir amb aquest punt, la responsabilitat serà del client.

13.2. El client s’assegurarà en tot moment de verificar que els fogons de gas es trobin tancats, igual que les claus de pas del gas. En el cas de no complir amb aquest punt, la responsabilitat serà del client.

13.3. Els passatgers hauran de viatjar en tot moment asseguts, amb els cinturons de seguretat cordats correctament.

13.4. El client és responsable de la seguretat del vehicle i dels passatgers, per tant, ha de prendre les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seguretat dels passatgers i del vehicle.

13.5. Vandàlic Van recomana que el vehicle sempre estigui en llocs segurs, com poden ser Càmpings amb seguretat que tinguin bona reputació. Igualment, en aquests càmpings cal que el client prengui les mesures de seguretat necessàries per a evitar accidents, robatoris, furts i altres tipus d’incidents.

14. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment amb el deure d’informació disposat en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

VANDÀLIC VAN, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa a continuació i amb la finalitat de mantenir una relació comercial amb el client. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

-Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per Vandàlic Van i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

-Realitzar estudis estadístics.

-Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

-Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

-Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

-Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició a al seu tractament.

-Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera

que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Adreça postal: VANDÀLIC VAN, C. Mallorca, 528, 1-2, 08026 Barcelona

(BARCELONA). Email: info@vandàlicvan.com

15. Jurisdicció

En cas de litigis derivats o relacionats amb qualsevol dels actes relatius a la reserva o al contracte de lloguer de la furgoneta camper, s’acorda que la jurisdicció sigui la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). En el cas de possible discrepància entre les versions espanyol/català/anglès de les presents condicions generals, prevaldrà la versió catalana.

[ultimate_gdpr_terms_accept]